Skontaktuj sie z nami

Jeśli masz pytanie napisz do nas.

Chętnie udzielimy odpowiedzi i pomożemy.

Wysłano wiadomość. Oczekuj na telefon we wskazanych godzinach

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

 1. Niniejszy Regulamin określa tryb oraz warunki zawierania umów ubezpieczenia drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 4. Korzystanie z Serwisu www.opiekazdrowia.pl (dalej jako Serwis, Aplikacja) jest możliwe po akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi opłatami, poza opłatami pobieranymi przez operatorów środków porozumiewania się na odległość (dostawcy Internetu, operatorzy telefoniczni, etc.)
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 7. W przypadku, w którym korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Klienta określonych danych, Klient zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, wyłączną i całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 8. Serwis www.opiekazdrowia.pl  nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy:
  1. Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 t.j. z późn. zm.),
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
  3. Rozporzązdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - ustawa z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2020.0.895 t.j.),
  4. Ustawy o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.0.287 t.j.).

DEFINICJE

§ 2 

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Administrator Serwisu – Administratorem Serwisu jest NLS Damian Jedliński z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kościuszkowców 75C, NIP 826-176-91-69. NLS Damian Jedliński Jest agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz więcej niż jednego Zakładu Ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych nr 11235102/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 2. Aplikacja – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.opiekazdrowia.pl w celu oferowania i umożliwiania zawierania Umów ubezpieczenia zdrowotnego drogą elektroniczną (dalej jako Aplikacja , Serwis).
 3. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Administratora przez Usługodawcę lub Towarzystwa Ubezpieczeń.
 4. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na twardym dysku komputera Klienta, które Aplikacja może odtworzyć przy każdym połączeniu się z nim przez komputer Klienta.
 5. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Administratora w imieniu zakładów ubezpieczeń, polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia pomiędzy Klientem i wybranym przez niego towarzystwem ubezpieczeniowym.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z zasobów i usług udostępnionych w Serwisie lub przez Call Center.
 7. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.0.1740 t.j. ).
 8. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) - wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, to jest postanowienia wydane przez ubezpieczyciela, stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia i regulujące m.in. tryb zawarcia i rozwiązania danej umowy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia i inne warunki ochrony ubezpieczeniowej, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia oraz ubezpieczonego.
 9. Polisa - dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną przez www.opiekazdrowia.pl w ramach Serwisu.
 11. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – dostępny na stronie internetowej Serwisu Regulamin określający rodzaje, zakres oraz warunki Świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 12. Serwis internetowy - platforma internetowa prowadzona pod adresem www.opiekazdrowia.pl umożliwiająca zawieranie Umów Ubezpieczenia zdrowotnego drogą elektroniczną.
 13. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 14. Ubezpieczający – strona Umowy ubezpieczenia - Klient, zawierająca Umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem stron Serwisu oraz zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej.
 15. Ubezpieczony – osoba, której zdrowie zostaje objęte ochroną na podstawie Umowy ubezpieczenia.
 16. Ubezpieczyciel (Zakład ubezpieczeń /Towarzystwo ubezpieczeniowe) – przedsiębiorca prowadzący działalność ubezpieczeniową, to jest działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu czynności związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych, Strona zawieranych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności Umów ubezpieczenia.
 17. Ubezpieczenie zdrowotne – pakiety medyczne – umożliwiające bezgotówkową realizację świadczeń medycznych w prywatnych placówkach medycznych. Realizacja świadczeń – odbywa się w placówkach dedykowanych przez dany Zakład Ubezpieczeń.
 18. Umowa ubezpieczenia – umowa, na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
 19. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015.1844 z dnia 2015.11.10 z późn. zm.).
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 21. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym – ustawa z dnia 11 września 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1170 z późn. zm.),
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
 23. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa określająca warunki świadczenia drogą elektroniczną przez Agenta na rzecz Klienta usług związanych z zawieraniem i wykonywaniem Umów ubezpieczenia.
 24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

§ 3

 1. W celu bezpiecznego i niezakłóconego korzystania z Serwisu, wymagane jest
  1. posiadanie stałego połączenia z siecią Internet,
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www. – w wersji Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 9.0 lub w wersjach wyższych,
  3. włączenie obsługi plików typu Cookies oraz Java Script.
 2. Ponadto, aby możliwe było bezpieczne i niezakłócone korzystanie z Serwisu Klient powinien:
  1. przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu,
  2. używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.
 3. Transfer danych osobowych oraz innych informacji przekazywanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu chroniony jest za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https. Serwis dołożył wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych.
 4. Wyłączenie obsługi plików Cookies nie blokuje korzystania z usług Aplikacji, ale może powodować utrudnienia w połączeniu z serwerem Serwisu, w tym wykonywaniu zleceń. W takim wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi plików typu Cookies przez sprzęt komputerowy wykorzystywany przez Klienta.
 5. Klient może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Serwisu poprzez opuszczenie strony internetowej, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Aplikacji.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu na czas niezbędny do przeprowadzenia prac technicznych, serwisowych lub mających na celu usunięcie powstałych zagrożeń i nieprawidłowości.
 7. Zawieszenie funkcjonowania Serwisu może nastąpić również z jakichkolwiek innych przyczyn, w szczególności niezależnych od Serwisu i leżących przykładowo po stronie dostawców usług teleinformatycznych bądź będących wynikiem siły wyższej.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu o którym mowa powyżej.
 9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Serwis nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem bądź niemożnością jego użytkowania lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na publiczny charakter sieci Internetowej, za pośrednictwem której odbywa się korzystanie ze stron Serwisu, korzystanie z usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną wiąże się z ryzykami właściwymi dla tego rodzaju kanałów teleinformatycznych – w szczególności działania wirusów, Trojanów, etc.

DOSTĘP DO APLIKACJI

§ 4

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.opiekazdrowia.pl .
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie po z zapoznaniu się i akceptacji postanowień „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną…”.
 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną...”. 

Obowiązki informacyjne Agenta ubezpieczeniowego

§ 5

 1. Informacje o Agencie ubezpieczeniowym (firma, siedziba) zostały zawarte w § 2 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
 2. Agent ubezpieczeniowy działa na rzecz wielu Towarzystw ubezpieczeniowych. Informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne znajduje się Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych dostępnych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.
 3. Agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne na podstawie ważnych pełnomocnictw udzielonych przez Towarzystwa ubezpieczeniowe, znajdujące się na stronie: www.opiekazdrowia.pl
 4. Agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników, posiadających wymagane prawem uprawnienia na podstawie stosownych upoważnień. Pełnomocnictwa osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne są do wglądu w siedzibie Agenta ubezpieczeniowego.
 5. Agent ubezpieczeniowy otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami określonymi w umowie agencyjnej łączącej Agenta Ubezpieczeniowego i Towarzystwo ubezpieczeniowe. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. spotkania biznesowe, upominki firmowe, wyjazdy szkoleniowe).
 6. Agent Ubezpieczeniowy nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. 8. Agent Ubezpieczeniowy posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 6

 1. Serwis informuje, iż jest Administratorem danych osobowych Klienta wymaganych w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane podane przez Klientów będą przetwarzane przez Serwis w celu wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz podejmowania działań niezbędnych do zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany i poprawiania w każdym czasie.
 3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Administrator zapewnia, że będzie przetwarzał powierzone przez Klienta dane osobowe zgodnie z RODO, z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że do zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych przez Zakłady ubezpieczeń.
 5. Serwis przetwarza dane osobowe Ubezpieczających i Ubezpieczonych w stopniu niezbędnym do zawarcia Umów ubezpieczenia.
 6. Serwis zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych danych osobowych oraz nieudostępniania ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Klienta tym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub w oparciu o przepisy prawa.
 7. Z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Serwis nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dane:
  1. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis, za zgodą Klienta;
  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Aplikacji. 

ZAWIERANIE UMÓW UBEZPIECZENIA

§ 7

 1. Zawierając Umowę ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą Serwisu, Klient zawiera Umowę ubezpieczenia z wybranym Zakładem Ubezpieczeń.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zawarcia przez Klienta Umowy ubezpieczenia, będący następstwem przerw lub zawieszenia funkcjonowania Serwisu – bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy.

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA

§ 8

 1. Serwis przedstawia Klientowi ofertę zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 2. Oferta zostaje udostępniona Klientowi w Serwisie.
 3. Wraz z ofertą zawarcia Umowy ubezpieczenia Serwis udostępnia Klientowi OWU odpowiednie dla przygotowanej oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 4. Klient przez akceptacją przedstawionej oferty:
  1. potwierdza zapoznanie się z OWU odpowiednim dla przygotowanej oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia,
  2. potwierdza elektronicznie złożenie wniosku zawarcia Umowy ubezpieczenia,
  3. potwierdza otrzymanie informacji o których mowa w art. 39 ust 1 Ustawy o prawach konsumenta,
  4. potwierdza, że zapoznał się z treściami dokumentów Obowiązek Informacyjny Administratora Danych osobowych.
 5. Do zawarcia Umowy ubezpieczenia dochodzi po akceptacji oferty przez Klienta.

REKLAMACJE

§ 9

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Serwis.
 2. Reklamację może zostać złożona
  1. pisemnie, na adres: ul. Kościuszkowców 75C , 04-545 Warszawa
  2. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 22-333-444-555
  3. w formie elektronicznej, na adres:  reklamacje@opiekazdrowia.pl
 3. W celu sprawnego przeprowadzania procesu rozpatrzenia reklamacji Klient wraz ze reklamacją powinien dostarczyć następujące dane: imię nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania.
 4. Reklamacja nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację Klienta składającego reklamacje pozostawiana jest bez rozpoznania.
 5. Jeżeli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną, powinna wskazać w tym celu adres e-mail i złożyć wniosek o przesłanie odpowiedzi na reklamację na wskazany adres e-mail.
 6. Na żądanie Klienta Serwis potwierdza fakt złożenia reklamacji w sposób uzgodniony z Klientem.
 7. Klient może złożyć reklamację przez pełnomocnika, dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej.
 8. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rzetelne rozpatrzenie.
 9. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemne bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 10. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji wraz z odpowiedzią na Reklamację dostarczane jest Klientowi pocztą na wskazany adres zamieszkania albo, na wniosek Klienta, na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail.
 11. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt. 9) powyżej Serwis poinformuje Klienta o:
  1. przyczynach braku udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji,
  2. okolicznościach, które muszą zostać wyjaśnione w celu udzielenia odpowiedzi,
  3. przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 12. W przypadku nieuwzględnienia żądań Klienta podniesionych w reklamacji Klient ma możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są udostępniane Klientowi poprzez zamieszczenie na stronach Serwisu www.opiekazdrowia.pl. Fakt skorzystania przez Klienta z Serwisu po wejściu zmiany Regulaminu w życie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmianę Regulaminu.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, jest Sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 3. Prawem właściwym dla wykonywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
 4. Umowy ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem Serwisu są zawierane w języku polskim.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich Umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla poszczególnych umów ubezpieczenia oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.


OpiekaZdrowia.pl

Czynne  w godz. 10 -16, 

tel. 699-712-932 

NLS DAMIAN JEDLIŃSKI
ul. Kościuszkowców 75C,
04-545 Warszawa

bok@opiekazdrowia.pl

Jesteśmy multiagencją oferującą ubezpieczenia zdrowotne wiodących w Polsce Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Śledź nas w mediach społecznościowych


FB

© 2020 OpiekaZdrowia.pl